שלום ישראל !

מעתה אנחנו מקבלים תשלום במטבע המקומי שלך !

משלוח
ישראל
 • ישראל
 • יוון
 • ישראל
 • יוון
מטבע
₪ ש"ח
 • ₪ ש"ח
 • $ דולר של ארה"ב
 • ₪ ש"ח
 • $ דולר של ארה"ב
 • ₪ ש"ח
שפה
עברית
 • אנגלית
 • עברית
 • אנגלית
 • עברית
 • אנגלית
קבל חדשות ומבצעים

קבל חדשות, מבצעים ועדכונים על המוצרים הכי חמים.

התחברות משתמשים
שכחת סיסמה?
או
הירשם עכשיו

אופס!
הסיסמה אינה תואמת.
אנא נסה שוב.

נשלח!

הוראות לשחזור סיסמה
נשלחו לאימייל הבא
אימייל: avi@creato.co.il

התחבר
שחזור סיסמה
אנא הכנס/י את האימייל בשדה מתחת.
הירשם עכשיו

סליחה...
האימייל לא נמצא
במסד הנתונים...

שלום עומרי
&
תודה לך
על שבחרת
בנו.

התחל לקנות
הירשם
או

משתמש
קיים?

התחבר

אופס!
האימייל שהוזן
אינו תקין.

מרכז העזרה

תנאי שימוש

1. כללי

1. חברת טי.טי.אנד קיי תיקים בע"מ (להלן, "החברה") הינה מנהלת של אתר האינטרנט

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל רכישה שתתבצע

3. אישור בדבר הסכמתך מהווה ראיה חלוטה כי הסכם זה נקרא על ידך במלואו.

4. בכל מקום באתר ו/או בתקנון בו קיימת שימוש בלשון זכר הכוונה היא לזכר ו/או לנקבה.

5.   גיל מעל אדם באתר להשתמשרשאי18  פעולות לעשות משפטית מבחינה הכשיר

 ובכלל. החברה עם עסקאות במסגרת ולהתחייבמשפטיות קריאת התקנון ואישורו על ידך

מהווה הצהרה  לכל דבר וענין הינך מעל גיל 18 וכשיר   פעולות לבצע המשפטיתמהבחינה

(להלן, "האתר").

באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בין החברה לבינך.

של רכישה מקוונת ולערוך התחייבויות משפטיות המחייבות.

6.  ייעשו זה באתר המסחר וכל ישראל מדינת חוקי כל כי בזאתמוסכם בהתאם לחוקי

מדינת   בית בערכאה להכרעה יובא יתגלע אשר סכסוך כל גם כמו זה תקנוןישראל.

משפט השלום ברחובות – תניית שיפוט ייחודית.

7. כותרות הפרקים הינן לצורך נוחות בלבד ואין להקיש מהן כל משמעות משפטית ו/או

פרשנית.

8. ניתן לערוך הזמנות באתר 24 שעות ביממה 364 ימים בשנה.

ב.  מכירה - מוצרים  

9. כל הסחורה מכל מין ו/או סוג שהוא המופיע באתר שייכת לחברה ולה בלבד.

10. החברה תשתדל  כי עתבכל כל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי במחסני החברה .

חרף זאת ייתכנו מקרים בהם מוצר המופיע באתר אינו מצוי זמנית במלאי .במקרה דברים

כגון דא ,קרי ,אי הימצאותו של מוצר במלאי החברה לא יקנה עילת תביעה ו/או הקמה של

כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא כלפי החברה.

11. במקרה בו מוצר מסוים אזל מהמלאי ,יזוכה כרטיס האשראי של הרוכש במלוא סכום

הרכישה וזאת לא יאוחר משני ימי עסקים.

12.  רק ורק אך לבך,לתשומת לאחר מתן אישור מחברת האשראי בדבר חיוב   תועברהכרטיס

ההזמנה לביצוע בתוך 2 ימי עסקים.

13. האספקה תבוצע לכתובת האספקה אותה תמסור בעת הרכישה   מאמצים תעשה החברה.

 לא האספקה כתובת אל  יסופק המוצרכי יאוחר 14 ימי עסקים לאחר קבלת מלוא

התשלום עבור המוצר ובכפוף לתנאי תקנון זה.

14. באזורים בהם קיימת רגישות ביטחונית רשאית  לדרושהחברה ליתן כתובת   לצורךחלופית

ביצוע האספקה.

15. החברה תשתדל להקל ככל  ההזמנה למקום האפשרי ביותר הקרוב ובמקוםשיתאפשר .

יצוין כי תיתכן תוספת על דמי משלוח באזורים רגישים ביטחונית ולא תהא  כללרוכש טענה

מכל מין ו/או סוג שהוא ביחס לכך.

כמו כן ,באזורים בהם קיימת רגישות ביטחונית  תיתכן עיכוב באספקת המוצר עד ולא

יאוחר 14 ימי עסקים נוספים.

16. דמי המשלוח אינם כוללים  מכולותהובלת ו/או העלאת מוצר לקומות גבוהות  ו/או לאזורים

רגישים ביטחונית  ו/או משלוח מחוץ לישראל .במקרה של ההובלות הנ" רק לא אךל תהא

רשאית החברה לגבות תשלום נוסף בהתאם לסוג ההובלה.

17. אספקת הסחורה תהא רק בימי עסקים  בלבד בין השעות 8:00-18:00

18. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום עבור המוצר.

19. במקרה בו הרוכש לא יאסוף את המוצר עד ולא יאוחר מ -14 ימי עסקים מיום אישור

ההזמנה ו/או יסרב לקחת את המוצר ו/או לא  החברה להנחיות בהתאםיפעל ,ייחשב דבר

כאילו ביטל  אתהלקוח הזמנתו  תהאוהחברה רשאית להשיב לידיה את המוצר שנרכש

ולגבות דמי ביטול עבור ההזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

20. בעת קבלת המוצר רשאית  לדרושהחברה נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת

המוצר ו/או לחילופין לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לדרוש הצגת תעודת זהות של

בעל כרטיס האשראי ו/או לדרוש את חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי אישור

כתנאי למסירה המוצר.

21. מקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה כאמור בתקנון זה  ,

תיידע החברה את מועד האספקה החדש כל עוד מועד זה אינו מאוחר ב -14 ימי עסקים

נוספים .במקרה של עיכוב באספקת לא תהא לרוכש כל טענה מכל מין ו/או סוג שהוא

ביחס לעיכוב באספקת המוצר.

22.   ימי במניין יבואו לא עיצומים ו/או השבתה ו/או מלחמה ימי ספק, הסרלמען

  מלחמה של ימים מספר לאותו ידחה האספקה ומועד זה בתקנון כאמורהעסקים

  סוג ו/או מין מכל טענה כל לרוכש תהא לא כזה במקרה עיצומים. ו/או השבתהו/או

שהוא ביחס למועד האספקה אשר יידחה בהתאם לאותם ימים.

ג. שירות לקוחות

23. נציגי החברה עומדים לרשותך   השעות בין א-הבימים08:00-15:00 בכל לשאלות למענה

הנוגע לשאלות בדבר המוצר .פרטי ההתקשרות  הינה: הלקוחות שירות מחלקתשל

בטלפון 08-8681316 פקס 08-8680043 דואר אלקטרוני :hoffice-tikntik@bezeqint.net   

ובאמצעות טופס יצירת קשר באתר זה.

ד.ביטול עסקה

כל ביטול עסקה הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א  -1981 (להלן ":חוק הגנת

הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

לינק לחוק

24. ביטול עסקה ייעשה בפנייה בכתב לחברה באמצעות פקס מס '08-8680043 וזאת תוך 24

שעות מיום עשיית   המוצר לבין המוזמן המוצר בין המוצר התאמת אי של במקרההעסקה

שסופק.

25.  מ- יאוחר ולא עד הינה הביטול זכות נעלים רכישת שלבמקרה 48 שעות מרגע קבלת

 מ- יאוחר ולא עד אחרים מוצרים של במקרההמוצר. 14 ימים ממועד קבלת המוצר.  הנ"ל

 שהחזרת לכךכפוף המוצר תעשה באריזתו המקורית ובתנאי שלא נעשה במוצר כל

שימוש.

26. במקרה  רשאית החברה תהא ביטולשל לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר

(לא כולל דמי אספקה )או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך   אי של מקרה למעטמביניהם

 לעיל כאמורהתאמה.  לא הרוכש ע"י נערכה אשר המוצר בהזמנת טעות ספק, הסר למען

תחשב כאי התאמה אלא כביטול המזכה את החברה בדמי ביטול.

27. במידה והרוכש השתמש במוצר או פתח את אריזתו המקורית לא יוכל לבטל את העסקה.

28. במקרה שבו המוצר ייוצר במיוחד עבור הרוכש לא יוכל הרוכש לבטל את העסקה.

29. ביטל עסקה עקב פגם במוצר  –פגם בייצור בלבד ולא נזק שגרם הרוכש למוצר  -או עקב אי

התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר באתר תשיב   מלוא אתהחברה

  בתוך וזאת האספקה דמי כולל בחזרהכספו10  הסחורה קבלת מיום עסקים ימי

  הנ"ל התמורה השבת לאחר שהוא סוג ו/או מין מכל טענה כל תהא לא לרוכשמהרוכש.

ע"י החברה.   

5. אחריות למוצר

30. כל מוצר מגיע עם תעודת אחריות חיצונית לאריזתו המקורית תנאי האחריות ייקבעו ע"ג

תעודת האחריות לגבי כל מוצר בנפרד.

6. שונות

31.  שהוא כמות לשימוש ניתן באתרהשירות   תהיה לא כי  בזאת ומסכים מצהיר הרוכש.

  האינטרנט, לאתר ביחס שהוא סוג ואו מין מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כללו

מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו

32.   ורצף האתר פעילות תקינות שמירת לצורך רבים מאמצים לעשות תשתדלהחברה

פעילותו .  הפסקות ללא כסדרו יעבוד האתר כי מתחייבת איננה החברה זאת חרף

  הוצאה ו/או נזק לשום אחראית תהא לא החברה . שהוא סוג ו/או מין מכל תקלותו/או

הנובעים מקלקול ו/או תקלה ו/או השבתה ו/או שיבוש באתר.

33. כל עיצובים ,סימני המסחר ,הגרפיקה ,הלוגים ,  המצגות, המדגמים, המאמרים,המידע,

תמונות, התכנים מכל מין ו/או סוג שהוא  המופיעים באתר שייכים לחברה  בלבד.

34.  להעתיקאין  ו/או לשכפלו/או  ו/אולהפיץ לפרסם ו/או להשתמש   אופן ו/או צורהבשום

במאמרים, לוגו, סימני מסחר, מדגמים, עיצובים, תכנים ועוד המופיעים באתר.

 

 

אחראי נגישות- אורון 08-8681315 שלוחה 2